วิธีการเตรียม ปุรณะ | วิธีทำบูเรลาหวาน | วิธีทำปุรนัม บูเรลู ทำอย่างไร ปูรนาม บูเรลู | ปูร์นาลู สูตรอาหาร | วิธีทำหวาน บูเรลู | สูตรปูน้ำหวาน Wiṭhī kārte rī ym purṇa | wiṭhī thả būre lā h̄wān | wiṭhī thả pu rnạm būrelū thả xỳāngrị pū rnām būrelū | pūr̒ nālū s̄ūtr xāh̄ār | wiṭhī thả h̄wān būrelū | s̄ūtr pū n̂ả h̄wān

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:

  • เบงกอลแกรม / ชานาดาล - 2 ถ้วย | Bengkxl kæ rm/ chā nā dāl - 2 t̄ĥwy
  • ปุรนัม pindi / แป้งสำหรับเคลือบ - urad dal 2 ถ้วย + ข้าวหนึ่งครึ่ง (1&1/2) ถ้วย | pu rnạm pindi/ pæ̂ng s̄ảh̄rạb khelụ̄xb - urad dal 2 t̄ĥwy + k̄ĥāw h̄nụ̀ng khrụ̀ng (1&1/2) t̄ĥwy
  • เนยใส - 3 ช้อนชา | neys̄ı - 3 cĥxn chā
  • ผงกระวาน - 1 ช้อน | p̄hngk ra wān - 1 cĥxn
  • น้ำตาลโตนด - 2 ถ้วย | n̂ảtāl tond - 2 t̄ĥwy
  • น้ำมันสำหรับทอด | n̂ảmạn s̄ảh̄rạb thxd
  • เกลือเพื่อลิ้มรส (1 ช้อนชา) | kelụ̄x pheụ̄̀x lîm rs̄ (1 cĥxn chā)
ก่อนอื่นให้เอาเบงกอลกรัม / ชานะ ดาล และล้างให้สะอาดแล้วแช่น้ำไว้สี่ (4) ชั่วโมง 
K̀xn xụ̄̀n h̄ı̂ xeā bengkxl krạm / chāna dāl læa l̂āng h̄ı̂ s̄axād læ̂w chæ̀ n̂ả wị̂ s̄ī̀ (4) chạ̀wmong
จากนั้นล้างเบงกอลกรัม/ชานาดาลที่แช่ไว้แล้วกรองด้วยเบงกอลกรัม/ชานาดาล 2 ถ้วยกับน้ำ 3-4 ถ้วย แล้วปรุงจนเป็น 3 เสียงนกหวีด หลังจากเป่านกหวีด 3 ครั้ง หากดาลแข็ง ให้เพิ่มลงในเครื่องผสมและทำเป็นครีมเนื้อนุ่ม จากนั้นใส่น้ำตาลโตนดขูด ผงกระวาน เนยใส และผสมให้เข้ากัน
Cāk nận l̂āng bengkxl krạm/chā nā dāl thī̀ chæ̀ wị̂ læ̂wk rxng d̂wy bengkxl krạm/chā nā dāl 2 t̄ĥwy kạb n̂ả 3-4 t̄ĥwy læ̂w prung cn pĕn 3 s̄eīyng nkh̄wīd h̄lạngcāk pèā nkh̄wīd 3 khrậng h̄āk dāl k̄hæ̆ng h̄ı̂ pheìm lng nı kherụ̄̀xng p̄hs̄m læa thảpĕn khrīm neụ̄̂x nùm cāk nận s̄ı̀ n̂ảtāl tond k̄hūd p̄hngk ra wān neys̄ı læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn
เมื่อน้ำตาลโตนดละลายแม้ว่าจะมีน้ำอยู่ในดาล ให้ตั้งไฟปานกลางสักพักแล้วคนต่อไป สักพักแป้งจะข้นและแข็ง ทิ้งแป้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงก่อนทำปุรณะ/บูเรลูหวาน
Meụ̄̀x n̂ảtāl tond lalāy mæ̂ẁā ca mī n̂ả xyū̀ nı dāl h̄ı̂ tậng fị pānklāng s̄ạk phạk læ̂w khn t̀x pị s̄ạk phạk pæ̂ng ca k̄ĥn læa k̄hæ̆ng thîng pæ̂ng wị̂ pramāṇ 6-8 chạ̀wmong k̀xn thả purṇa/būrelū h̄wān
ทำตามวิธีนี้เพื่อเคลือบแป้งให้ทั่ว อูราดดาล 2 ถ้วยแรกและข้าวหนึ่งถ้วย (1 และ 1/2 ถ้วย) ควรแช่ในน้ำแยกกันในชามสองใบเป็นเวลาสี่ชั่วโมง จากนั้นนำน้ำออกและบด urad dal ให้ละเอียดก่อน จากนั้นบดข้าวให้ละเอียด ตอนนี้ในชามใส่แป้งข้าวเจ้า แป้งอูรัดดาล และเกลือเล็กน้อย แล้วผสมให้เข้ากัน ถ้าคุณใส่แป้งในตู้เย็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแป้งจะไม่เปรี้ยว ต่อมาเมื่อเข้านอน ให้นำแป้งออกจากตู้เย็นและเก็บไว้ทำปูนา/ขนมหวานในเช้าวันรุ่งขึ้น ก็เพียงพอที่จะเก็บแป้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง หากใช้เวลานานกว่านั้นแป้งอาจมีรสเปรี้ยว
Thả tām wiṭhī nī̂ pheụ̄̀x khelụ̄xb pæ̂ng h̄ı̂ thạ̀w xū rād dāl 2 t̄ĥwy ræk læa k̄ĥāw h̄nụ̀ng t̄ĥwy (1 læa 1/2 t̄ĥwy) khwr chæ̀ nı n̂ả yæk kạn nı chām s̄xng bı pĕn welā s̄ī̀ chạ̀wmong cāk nận nả n̂ả xxk læa bd urad dal h̄ı̂ laxeīyd k̀xn cāk nận bd k̄ĥāw h̄ı̂ laxeīyd txn nī̂ nı chām s̄ı̀ pæ̂ng k̄ĥāwcêā pæ̂ng xū rạd dāl læa kelụ̄x lĕkn̂xy læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn t̄ĥā khuṇ s̄ı̀ pæ̂ng nı tū̂ yĕn pĕn welā h̄nụ̀ng chạ̀wmong pæ̂ng ca mị̀ perī̂yw t̀x mā meụ̄̀x k̄hêā nxn h̄ı̂ nả pæ̂ng xxk cāk tū̂ yĕn læa kĕb wị̂ thả pūnā/k̄hnm h̄wān nı chêā wạn rùng k̄hụ̂n k̆ pheīyngphxthī̀ ca kĕb pæ̂ng wị̂ pramāṇ 6-8 chạ̀wmong h̄āk chı̂ welā nān kẁā nận pæ̂ng xāc mī rs̄ perī̂yw
ทำเบงกอลแกรม/ชานาดาลและแป้งน้ำตาลโตนดที่เตรียมไว้เมื่อวันก่อนและพักไว้
Thả bengkxl kæ rm/chā nā dāl læa pæ̂ng n̂ảtāl tond thī̀ terīym wị̂ meụ̄̀x wạn k̀xn læa phạk wị̂
จุดไฟเตาอบ/เตา และตั้งน้ำมันให้ร้อนบนไฟปานกลาง หลังจากตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วให้เติมแป้งลงไปเล็กน้อย ถ้าแป้งลอยขึ้นมาบนน้ำมันทันทีก็จะสุกดี ดังนั้นให้เปิดเตาอบ/เตาไปที่ไฟแรงแล้วใส่ปูนา/ขนมหวาน
Cud fị teā xb/teā læa tậng n̂ảmạn h̄ı̂ r̂xn bn fị pānklāng h̄lạngcāk tậng n̂ảmạn h̄ı̂ r̂xn læ̂w h̄ı̂ teim pæ̂ng lng pị lĕkn̂xy t̄ĥā pæ̂ng lxy k̄hụ̂n mā bn n̂ảmạn thạnthī k̆ ca s̄uk dī dạngnận h̄ı̂ peid teā xb/teā pị thī̀ fị ræng læ̂w s̄ı̀ pūnā/k̄hnm h̄wān
ตอนนี้ผสมแป้งเคลือบ (urada dal + แป้งข้าวเจ้า) ให้เข้ากัน สารเคลือบจะพองตัวเมื่อเปียก ดังนั้นเมื่อผสมแล้ว แป้งทั้งหมดจะผสมกันอย่างดีโดยไม่มีอากาศอยู่ระหว่างนั้น ตอนนี้จุ่ม chana dal / Bengal gram ลูกน้ำตาลโตนดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ในแป้งเคลือบแล้วทอดในน้ำมัน
Txn nī̂ p̄hs̄m pæ̂ng khelụ̄xb (urada dal + pæ̂ng k̄ĥāwcêā) h̄ı̂ k̄hêā kạn s̄ār khelụ̄xb ca phxng tạw meụ̄̀x peīyk dạngnận meụ̄̀x p̄hs̄m læ̂w pæ̂ng thậngh̄md ca p̄hs̄m kạn xỳāng dī doy mị̀mī xākāṣ̄ xyū̀ rah̄ẁāng nận txn nī̂ cùm chana dal/ Bengal gram lūkn̂ả tāl tond thī̀ thả wị̂ k̀xn h̄n̂ā nī̂ nı pæ̂ng khelụ̄xb læ̂w thxd nı n̂ảmạn
  
ม้วนกลม (เบงกอลแกรม/ชานาดาล น้ำตาลโตนด) ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่ปูร์นาลี/บูเรลูหวานเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ว ให้นำออกมาและวางไว้บนจานด้านข้าง ผู้ที่ไม่ชอบน้ำมันถ้าเอาทิชชู่ใส่จานแล้วใส่ปุรณะลงไป ทิชชู่ก็จะซึมเข้าไป และปุรณะก็จะสบายดีถ้าไม่มีน้ำมัน
M̂wn klm (bengkxl kæ rm/chā nā dāl n̂ảtāl tond) wị̂ l̀wngh̄n̂ā pheụ̄̀x h̄ı̂ s̄āmārt̄h thảdị̂ xỳāng rwdrĕw h̄lạngcāk thī̀ pūr̒ nālī/būrelū h̄wān pelī̀yn pĕn s̄ī dæng læ̂w h̄ı̂ nả xxk mā læa wāng wị̂ bn cān d̂ān k̄ĥāng p̄hū̂ thī̀ mị̀ chxb n̂ảmạn t̄ĥā xeā thich chū̀ s̄ı̀ cān læ̂w s̄ı̀ purṇa lng pị thich chū̀ k̆ ca sụm k̄hêāpị læa purṇa k̆ ca s̄bāy dī t̄ĥā mị̀mī n̂ảmạn
 
ปูร์นา/ปูนาลู/บูเรลูหวาน อร่อยมากและอร่อยมากพร้อมแล้ว
Pūr̒ nā/pū nālū/būrelū h̄wān xr̀xy māk læa xr̀xy māk phr̂xm læ̂w

เคล็ดลับ |Khel̆d lạb:
  • ผู้ที่ชอบถั่วสามารถเพิ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด อัลมอนด์ และมะพร้าวแห้งกับเนยใสได้ เบงกอลแกรม /ชานา ดาล แป้งน้ำตาลโตนด เมื่อคุณมีสิ่งนี้ มันจะกรอบและกรุบกรอบเพราะเราใส่ถั่วลงไปพร้อมกับแป้ง
  • P̄hū̂ thī̀ chxb t̄hạ̀w s̄āmārt̄h pheìm mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ thxd xạl mxn d̒ læa maphr̂āw h̄æ̂ng kạb neys̄ı dị̂ bengkxl kæ rm /chānā dāl pæ̂ng n̂ảtāl tond meụ̄̀x khuṇ mī s̄ìng nī̂ mạn ca krxb læa krub krxb pherāa reā s̄ı̀ t̄hạ̀w lng pị phr̂xm kạb pæ̂ng

Comments